PO Polska Cyfrowa 2014-2020 ma być podstawowym narzędziem w wykorzystywaniu przez Polskę możliwości technologii cyfrowych. Ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego, w taki sposób, aby przyczyniło się to do poprawy jakości życia. Lepsze życie Polaków będzie zapewnione, gdy coraz to nowsze technologie będą lepiej wykorzystywane oraz gdy Polacy będą umieli z tych technologii korzystać. Program został przyjęty 8 stycznia przez Radę Ministrów.

Realizacja planów według 4 osi priorytetowych:

Pierwsza oś -> Dostęp do internetu dla każdego
Zwiększenie możliwości tak, aby każdy mógł korzystać z szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Wspierany będzie tutaj rozwój nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej głównie na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych. Program obejmie 1/3 gmin w Polsce.

Druga oś -> e-administracja i otwarty rząd
Ten cel będzie głównie koncentrował się na wsparciu jednostek administracji rządowej i jednostek im podległych. Obejmował będzie on projekty o znaczeniu ogólnopolskim. Przede wszystkim skutkować będzie to miało podniesieniem dostępności i jakości e-usług publicznych, poprawą cyfrowej efektywności urzędów, zwiększeniem dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

Trzecia oś -> Społeczeństwo bardziej aktywne cyfrowo
E-integracja i e-aktywizacja, czyli poprawienie jakości korzystania z internetu i pobudzanie potencjału programistów mających szanse na zwiększenie zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

Czwarta oś -> Pomoc Techniczna
Celem jej jest lepsze wdrażanie programu w życie.

Całość środków przeznaczonych na PO Polska Cyfrowa 2014-2020 to 2 255,6 mln EUR.

Główni odbiorcy to przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

PO PC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Title